Juridisch Advies

RECHTSBIJSTAND EN JURIDISCVH ADVIES

 

De advocaten en juristen die zijn aangesloten bij Combinar Holding Bv, zijn gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht
Wij adviseren en begeleiden ondernemers, directies en afdelingen personeelszaken bij arbeidsrechtelijke aangelegenheden en conflicten.

Denk daarbij aan de volgende aandachtsgebieden:
- indiensttreding;

- opstellen arbeidsovereenkomsten en bedrijfsreglementen;
- ontslag, conflicten m.b.t. disfunctioneren en ziekteverzuim (waaronder opstellen ziektereglementen);
- reorganisaties en sociale plannen;
- arbeidsomstandigheden;
- functiewaardering.

Huurrecht
U wordt geadviseerd over de volle breedte van het huurrecht. Denk daarbij aan:

- het redigeren van huurcontracten;
- het voeren van procedures ter beëindiging van huurovereenkomsten bedrijfsruimte en woonruimte;
- huurprijsaanpassingen middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte;
- huurprijzenrecht woonruimte;
- ontruimingen bedrijfsruimten;
- het adviseren en zonodig procederen op diverse terreinen van het huurrecht, zoals kwesties van gebreken, onderhoud, onderhuur, aanpassingen aan het gehuurde door de huurder, overgang huur bij overdracht van het verhuurde, renovatie door de verhuurder, servicekosten, tijdelijke verhuur, overlast en schade.

Verbintenissenrecht (waaronder ondernemingsrecht)
Het verbintenissenrecht regelt de verhoudingen tussen natuurlijke personen, rechtspersonen (zoals gemeente, bedrijf of vereniging) en de overheid m.b.t. contractuele afspraken.

Over overeengekomen rechten en plichten kunnen tussen partijen onderling conflicten ontstaan. 

Het niet nakomen van een overeenkomst kan gezien worden als wanprestatie. De benadeelde partij kan hiertegen actie ondernemen. Combinar Holding Bv kan u hierbij adviseren.